Voorwaarden

Bedankt voor je bezoek aan redcupshop.com!

AGB's

Algemene voorwaarden

1. Bereik

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn kan zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contractsluiting

Het koopcontract wordt afgesloten met Abovo GmbH.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een ​​overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt om het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren. Onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling ontvang je nog een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk op internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen komen er nog verzendkosten bij. U kunt meer informatie vinden over de hoogte van de verzendkosten in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om tijdens de volgende kantooruren af ​​te halen bij Abovo GmbH, Rumfordstrasse 8, 80469 München, Duitsland: maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur, behalve op feestdagen. Gelieve ons minstens twee werkdagen voor uw afhaling op de hoogte te stellen, zodat we de goederen beschikbaar kunnen hebben vanuit ons magazijn..

We leveren niet aan pakstations.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn in principe beschikbaar in onze winkel:

Creditcard
Wanneer u uw bestelling plaatst, geeft u tegelijkertijd uw creditcardgegevens aan ons door.
Na uw legitimatie als wettige kaarthouder vragen wij uw creditcard bedrijf om de betalingstransactie onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt belast.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

Sofort
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH.Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen dient u te beschikken over een voor deelname aan Sofort geactiveerde internetbankierenrekening met PIN/TAN, identificeert u zich dienovereenkomstig en bevestigt u de betalingsopdracht aan ons. Meer informatie ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

6. Titelvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt ook: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de gereserveerde goederen doorverkopen in het kader van de normale gang van zaken; U draagt ​​alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop bij voorbaat aan ons over - ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuw artikel - ten bedrage van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van u heeft geen enkele gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt:
Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de Verzending. Voor handelaren geldt de in Section 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) geregelde inspectie- en meldingsplicht. Als u de daar geregelde melding nalaat, worden de goederen als goedgekeurd beschouwd, tenzij er een gebrek is dat tijdens het onderzoek niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

8. Garanties en garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan gebruikte artikelen één jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 478 BGB blijven onaangetast. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien het geleverde artikel defect is, geven wij in eerste instantie een garantie aan ondernemers, naar onze keuze, door het gebrek te verhelpen (reparatie) of door het leveren van een defectvrij artikel (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
  • in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en kwaadwilligheid
  • bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet is geopend

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims wegens schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • voor garantiebeloftes, indien overeengekomen, of
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van de deel van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid gebaseerd op de beperkte voorzienbare schade op het moment van het sluiten van het contract, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. De algemene consumentenarbitragecommissie van het Centrum voor Arbitrage, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbübers-schlichter.de is verantwoordelijk.

11. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is de Duitse wet van toepassing met uitsluiting van de VN-koopwet.

Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze plaats van zakelijk.


AGB gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst

.